ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database

F. R. Bensh 1972

Full reference
F. R. Bensh. 1972. Stratigrafiya i fuzulinidy verkhnego Paleozoya yuzhnoj Fergany. Akademiya Nauk Uzbekskoy SSR 1-147 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  42369
Created:  2012-07-19 09:02:45
Modified:  2013-04-07 06:24:52
Publication type:  book/book chapter
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian