ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database

V. P. Makridin 1964

Full reference
V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  55412
Created:  2015-05-30 23:03:40
Modified:  2015-05-31 14:03:40
Publication type:  book
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian
Taxonomic names (151)
Taxonomic opinions (172) - view classification