ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hyolithellus isiticus Rozanov et al. 1969

Shetlandia

PaleoDB taxon number: 104636

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Belongs to Hyolithellus according to A. Y. Rozanov et al. 1969

Sister taxa: Hyolithellus decorus, Hyolithellus filiformis, Hyolithellus grandis, Hyolithellus insolitus, Hyolithellus micans, Hyolithellus papillatus, Hyolithellus rectus, Hyolithellus sinuosus, Hyolithellus tenuis, Hyolithellus vitricus, Hyolithellus vladimirovae, Rhabdochites scissus

Type specimen: GIN 3481/1

Ecology: epifaunal