ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cochlespira (Ancistrosyrinx) radiata Dall 1889 (turrid)