ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cochlespira (Ancistrosyrinx) elegans Dall 1881 (turrid)