ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Acanthoclymenia Hyatt 1900 (ammonite)