ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pinnachorista Martynova 1958 (scorpionfly)

Insecta - Mecoptera - Kaltanidae

PaleoDB taxon number: 136712

Full reference: O. M. Martynova. 1958. Novye nasekomye iz Permskikh i Mezozoiskikh otlozhenii SSSR [=New insects from the Permian and Mesozoic deposits of the USSR]. Materialy po Osnovam Paleontologii 2:69-94

Parent taxon: Kaltanidae according to V. G. Novokshonov 1997

Sister taxa: Altajopanorpa, Cyclopterina, Cyclorista, Kaltanochorista, Kamochorista, Megachorista, Moravochorista, Pseudochorista, Tomiochorista

Subtaxa: Pinnachorista cubitalis, Pinnachorista fausta, Pinnachorista imitabilis, Pinnachorista indistincta, Pinnachorista latipennis, Pinnachorista migdisovi, Pinnachorista ovata, Pinnachorista problematica, Pinnachorista rotundipennis, Pinnachorista sarbalensis, Pinnachorista suchanovi

View classification

Type: Pinnachorista sarbalensis

Ecology: