ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Strigoceras (Cadomoceras) (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea

PaleoDB taxon number: 357439

Alternative spelling: Cadomoceras

Parent taxon: Strigoceras according to N. V. Besnosov and V. V. Mitta 1993

Sister taxa: Strigoceras (Liroxyites), Strigoceras (Strigoceras), Strigoceras pseudostrigifer, Strigoceras truellei

Subtaxa: Strigoceras (Cadomoceras) cadomense

View classification

Type: Ammonites cadomensis

Ecology: fast-moving nektonic carnivore