ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hyolithellus insolitus Voronin et al. 1982

Shetlandia

PaleoDB taxon number: 167511

Full reference: Y. Voronin, L. G. Voronova, N. V. Grigoreva, N. A. Drozdova, E. A. Zhegallo, A. Yu Zhuravlev, A. L. Ragozina, A. Yu Rozanov, and T. A. Sayutina. 1982. The Precambrian/Cambrian Boundary in the geosynclinal areas (the reference section of Salany-Gol, MPR). Sovmestnaya Sovetsko Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya Trudy 1-150

Belongs to Hyolithellus according to Y. Voronin et al. 1982

Sister taxa: Hyolithellus decorus, Hyolithellus filiformis, Hyolithellus grandis, Hyolithellus isiticus, Hyolithellus micans, Hyolithellus papillatus, Hyolithellus rectus, Hyolithellus sinuosus, Hyolithellus tenuis, Hyolithellus vitricus, Hyolithellus vladimirovae, Rhabdochites scissus

Ecology: epifaunal