ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Caucasochordiceras Shevyrev 1995 (ceratite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Acrochordiceratidae

PaleoDB taxon number: 172661

Full reference: A. A. Shevyrev. 1995. Triassic ammonoids of the northwest Caucasus. Rossiyskaya Akademiya Nauk, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 264:1-174

Parent taxon: Acrochordiceratidae according to A. A. Shevyrev 1995

Sister taxa: Acrochordiceras, Bradyia, Columboceras, Eoacrochordiceras, Globacrochordiceras, Paracrochordiceras, Pseudacrochordiceras

Subtaxa: none

Ecology: nektonic carnivore