ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Vorobyevites Shevyrev 1995 (ceratite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Khvalynitidae

PaleoDB taxon number: 172674

Full reference: A. A. Shevyrev. 1995. Triassic ammonoids of the northwest Caucasus. Rossiyskaya Akademiya Nauk, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 264:1-174

Parent taxon: Khvalynitidae according to A. A. Shevyrev 1995

Sister taxa: Alanites, Ismidites, Khvalynites, Koipatoceras, Metadagnoceras

Subtaxa: Vorobyevites unicus

View classification

Type: Vorobyevites unicus

Ecology: nektonic carnivore