ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Permostriga Novokshonov 1999 (insect)