ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tshekhosara Novokshonov 1998 (insect)

Insecta - Eoblattida - Megakhosaridae

PaleoDB taxon number: 176278

Full reference: V. G. Novokshonov. 1998. Tshekhosara improvida n. gen., n. sp. (Insecta; Grylloblattida: Megakhosaridae) aus dem unteren Perm des Urals. Palaeontologische Zeitschrift 72:65-66

Parent taxon: Megakhosaridae according to D. S. Aristov 2015

Sister taxa: Abbrevikhosara, Blattokhosara, Ivakhosara, Kargalokhosara, Liomopterina, Madygenocephalus, Megablattogryllus, Megakhosara, Megakhosarella, Megakhosarina, Megakhosarodes, Mesoblattogryllus, Metakhosara, Microkhosara, Miolopterina, Parakhosara, Pectinokhosara, Protoblattogryllus, Syndesmophora, Syndesmorpha

Subtaxa: Tshekhosara improvida

View classification

Ecology: