ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gurianovella Zalessky 1939 (ice crawler)

Insecta - Grylloblattida

PaleoDB taxon number: 176327

Full reference: G. M. Zalessky. 1939. Permskie nasekomye basseyna reki Sylvy i voprosy evolyutsii v klasse nasekomykh III. Novye predstaviteli Protohymenoptera, Homoptera, Hemipsocoptera, Psocoptera, Protoperlaria, Isoptera i Protoblattoidea. Problemy Paleontologii 5:33-91

Parent taxon: Grylloblattina according to D. S. Aristov et al. 2006

Sister taxa: Archiprobnidae, Bajanzhargalanidae, Euremiscidae, Gorochoviidae, Grylloblattidae, Havlatiidae, Madygenophlebiidae, Permonympha, Sylvalitoralis, Sylvonympha, Tataronympha, Thaumatophora, Triasseuryptilon, Tshebardanympha, Tshekardites, Tunguskapteridae

Subtaxa: Gurianovella silphidoides

View classification

Ecology: