ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Prosbolopseidae Becker-Migdisova 1946 (true bug)

Insecta - Hemiptera

PaleoDB taxon number: 197505

Full reference: E. E. Becker-Migdisova. 1946. Ocherki po sravnitelnoy morfologii sovremennykh i Permskikh Homoptera, chast 1. Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Biologicheskaya 1946(6):741-766

Parent taxon: Prosboloidea according to D. E. Shcherbakov 1984

Sister taxa: Dysmorphoptilidae, Hylicellidae, Ingruidae, Maguviopseidae, Prosbolidae, Serpentivenidae, Stenoviciidae

Subtaxa: none

Ecology: