ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Perlopsis Martynov 1940 (stonefly)

Insecta - Plecoptera - Perlopseidae

PaleoDB taxon number: 199288

Full reference: A. V. Martynov. 1940. Permian fossil insects from Chekarda. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 11:1-63

Parent taxon: Perlopseidae according to V. G. Novokshonov 1998

Sister taxa: none

Subtaxa: Perlopsis calamitosa, Perlopsis filicornis, Perlopsis oppressa

View classification

Ecology: volant detritivore-omnivore