ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gobiotheriodon Trofimov 1997 (mammal)

Mammalia

PaleoDB taxon number: 204185

Synonym: Gobiodon Trofimov 1980 [replaced name] (taxon 204186)

Full reference: B. A. Trofimov. 1997. A new generic name Gobiotheriodon for a symmetrodont mammal Gobiodon Trofimov, 1980. Acta Palaeontologica Polonica 42(4):496

Parent taxon: Mammalia according to Z. Kielan-Jaworowska et al. 2004

Sister taxa: Acrotheria, Allotheria, Ameghinichnidae, Amphidontidae, Anagonia, Anagonia insulata, Anisorhizus, Anisorhizus atriarius, Apotheria, Aquila ferox, Archaeorycteropus patagonicus, Arrhinolemuroidea, Atlasodon, Australosphenida, Bellua, Bondesiidae, Bunotheria, Cetacea, Diplodon ampliatus, Diplodonops, Dipodiscidae, Ditremata, Docodonta, Eopentapodiscidae, Eotetrapodiscus, Eotheria, Erecta, Eutriconodonta, Eutrochodon, Florentinoameghinia, Fruitafossor, Hakusanodon, Helioseus, Heterolophodon, Holotheria, Holotheria, Homunculus imago, Hypotheria, Isolophodon aplanatus, Jeholodentidae, Juchilestes, Kuehneotheriidae, Likhoeletherium, Lophiodolodus, Lufengoconodon, Malutitetrapodiscus, Malutitetrasauropodiscus, Marsupionta, Mesotheria, Microderson, Miotheria, Molapopentapodiscus, Morganucodonta, Necrolestidae, Notoungulata, Ovovivipara, Pachydermata, Pachypithecus, Pachypithecus macrognathus, Pansirenia, Paraeopentapodiscidae, Phoca aegyptiaca, Phoca aegyptiaca antiqua, Picunia, Plagiocoelus, Pleurodon, Praephoca, Praephoca bendullensis, Prensiculantia, Primates, Promammalia, Proplanodus, Proplanodus adnepos, Prostylophorus, Prostylophorus margeriei, Protobradidae, Protobradys, Protobradys harmonicus, Prototheria, Ptolemaiida, Radinskya, Sarcobora, Schadipes, Sederipes, Simioidea, Solipedia, Sororyctidae, Stenogenium aenigmaticum, Subungulata, Sukotyro, Thereuodontidae, Theriamorpha, Tikitherium, Tribosphenida, Trichechus hydropithecus, Tricorynopus, Trilobodon, Vincelestes, Volaticotheria, Wanotherium, Yinotheria

Subtaxa: Gobiotheriodon infinitus

View classification

Type: Gobiodon infinitus

Ecology: scansorial insectivore