ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pseudelcana Gorochov 1987 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Pseudelcanidae

PaleoDB taxon number: 214915

Full reference: A. V. Gorochov. 1987. Novye iskopaemye prjamokrylyx semejstv Bintoniellidae, Mesoedischiidae fam. n. and Pseudelcanidae fam. n. (Orthoptera, Ensifera) iz permskix i triasovyx otlozzenij SSSR [New fossil Orthopterans of the families Bintoniellidae, Mesoedischiidae fam. n. and Pseudelcanidae fam. n. (Orthoptera, Ensifera) from Perm and Triassic Deposits of the USSR]. Vestnik Zoologii (1)18-23

Parent taxon: Pseudelcanidae according to V. G. Novokshonov 1998

Sister taxa: none

Subtaxa: Pseudelcana permiana, Pseudelcana uralensis

View classification

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore