ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Archiprobnis Sharov 1961 (ice crawler)

Insecta - Grylloblattida - Archiprobnidae

PaleoDB taxon number: 221305

Full reference: A. G. Sharov. 1961. Order Protoblattodea, Paraplecoptera, Plecoptera, in Paleozoiskie nasekomye kuznetskogo basseina. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 85:157-234

Parent taxon: Archiprobnidae according to S. Y. Storozhenko 1998

Sister taxa: none

Subtaxa: Archiprobnis conjuncta, Archiprobnis repens, Archiprobnis similis

View classification

Ecology: