ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kaltanaphis Becker-Migdisova 1959 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Archescytinidae

PaleoDB taxon number: 221502

Full reference: E. E. Becker-Migdisova. 1959. Nekotorye novye predstaviteli gruppy sternorinkh iz Permi i Mezozoya SSSR. Materialy k Osnovam Paleontologii 3:104-116

Parent taxon: Archescytinidae according to H. Szelegiewicz and Y. A. Popov 1978

Sister taxa: Archescytina, Arroyoscyta, Austroscytina, Bekkerscytina, Eoscytina, Kaltanoscytina, Lepidoscytina, Lithoscytina, Maripsocus, Paleoscytina, Parapermopsylla, Permocephalus, Permopsylla, Permopsyllopsis, Permothrips, Propatrix, Protopincombea, Sarbaloscytina, Sojanoscytina, Tshekardaella

Subtaxa: Kaltanaphis permiensis

View classification

Type: Kaltanaphis permiensis

Ecology: