ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Protoclytiopsis Birshtein 1958 (decapod)

Crustacea - Decapoda - Clytiopsidae

PaleoDB taxon number: 22669

Parent taxon: Clytiopsidae according to H. Karasawa et al. 2012

Sister taxa: Clytiella, Clytiopsis, Koryncheiros, Paraclytiopsis

Subtaxa: none

Ecology: carnivore