ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cascoscelio Poinar 2012 (wasp)

Insecta - Hymenoptera - Scelionidae

PaleoDB taxon number: 248509

Full reference: G. Poinar. 2012. Descriptions, in Predatory behaviour of the social orb-weaver spider, Geratonephila burmanica n. gen., n. sp. (Araneae: Nephilidae) with its wasp prey, Cascoscelio incassus n. gen., n. sp. (Hymenoptera: Platygastridae) in Early Cretaceous Burmese amber. Historical Biology 24:519-524

Parent taxon: Scelioninae according to G. Poinar 2012

Sister taxa: Acutibaeus, Alavascelio, Amissascelio, Aneurobaeus, Aradophagus, Archaeogryon, Archaeoscelio, Archaeoteleia, Baryconus, Brachyscelio, Bruescelio, Calliscelio, Calotelea, Cenomanoscelio, Chromoteleia, Cobaloscelio, Duta, Electroteleiopsis, Embidobia, Embioctonus, Eopteromalites, Galloscelio, Geoscelionini, Gryon, Idris, Jordanoscelio, Juxtascelio, Leptogasterites, Leptoteleia, Macroteleia, Mirotelenomus, Moravoscelio, Odontacolus, Opisthacantha, Palaeogryon, Paridris, Perimoscelio, Platygasterites, Plaumannion, Probaryconus, Proplatyscelio, Proteroscelio, Proterosceliopsis, Pseudidris, Pseudobaeus, Pseudotelea, Psilanteris, Scelionini, Scelionites, Sembilanocera, Sinilongicapito, Sinoprotelenomus, Sparasionini, Spiniteleia, Teleasinae, Telenominae, Tithonoscelio, Trachelopteron, Triteleia, Uroteleia, Ceratobaeus

Subtaxa: Cascoscelio incassus

View classification

Type: Cascoscelio incassus

Ecology: