ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Leiotriletes Potonie and Kremp 1954 (ferns)

Pteridopsida

PaleoDB taxon number: 252471

Parent taxon: Pteridopsida according to Potonie and Kremp 1954

Sister taxa: Achradosporis, Apiculatasporites, Apiculatisporites, Azollophyllum, Baculatisporites, Chelepteris, Choffatia, Cicatricososporites, Cingulatisporites, Clavatisporites, Clavatriletes, Cyathidites, Cyclosorus, Deltoidospora, Echinatisporis, Foveasporis, Granulatisporites, Grapnelispora, Interlobulites, Ischyosporites, Kirchheimerisporites, Laevigatosporites, Lepidodendrites, Marattisporites, Matonisporites, Monolites, Osmundacidites, Peromonolites, Pteridacidites, Scabramonoletes, Todisporites, Triletes, Tuberculatosporites, Waltzispora, Onychiopsis, Cyatheales, Polypodiales, Schizaeales, Gleicheniales, Salviniales, Tempskyaceae, Polypodiidae, Acrocarpus, Protopteris, Pseudosalvinia, Pterygopteris, Schizopteris, Marattiaceae, Cheiropleuriaceae, Davalliaceae, Grammitidaceae, Hymenophyllaceae, Hymenophyllopsidaceae, Lomariopsidaceae, Lophosoriaceae, Metaxyaceae, Monachosoraceae, Nephrolepidaceae, Oleandraceae, Ophioglossaceae, Plagiogyriaceae, Polypodiaceae, Thelypteridaceae, Vittariaceae, Ophioglossidae, Psilotidae, Marattiidae, Marsileales, Trilites, Lygodiidites, Capsispora, Reticuloidosporites, Kyrtomisporis, Concavissimisporites, Lametatriletes, Crassoretitriletes, Magnastriatites, Polypodiaceoisporites, Striatella, Lygodioisporites, Filicales, Marattiales

Subtaxa: Leiotriletes gracilis, Leiotriletes leiodorogensis, Leiotriletes microadriennis, Leiotriletes petilus, Leiotriletes politus, Leiotriletes regularis, Leiotriletes sphaerotriangulus

View classification

Type: Leiotriletes sphaerotriangulus