ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Perforissidae Shcherbakov 2007 (planthopper)