ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Miomatoneurites Zalessky 1956 (winged insect)

Insecta - Miomoptera - Palaeomanteidae

PaleoDB taxon number: 310110

Full reference: G. M. Zalessky. 1956. Novye predstaviteli paleoentomofaun Urala i Priural'ya i ikh geologicheskiy vozrast. Ezhegodnik Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva 15:274-304

Parent taxon: Palaeomanteidae according to V. G. Novokshonov 1998

Sister taxa: Archisialis, Balymotikha, Belmomantis, Delopsocus, Delopteriella, Delopterinus, Delopterum, Elmomantis, Mazonopsocus, Miomatoneura, Miomatoneurella, Neodelopterum, Palaeomantina, Palaeomantis, Permodelopterum, Permonia, Permonikia, Perunopterum, Saaromioptera, Sellardsiopsis, Stefanomiopterinae, Stigmodelopterum, Tridelopterum, Urba punctata, Urba

Subtaxa: Miomatoneurites sylvaensis

View classification

Type: Miomatoneurites sylvaensis

Ecology: