ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Subclymenia ornata Shimanskiy 1967 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Trigonoceratidae

PaleoDB taxon number: 315155

Full reference: V. N. Shimanskiy. 1967. Kammenougol'nye Nautilida. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 115:1-258

Belongs to Subclymenia according to V. N. Shimanskiy 1967

Sister taxa: none

Type specimen: PIN 1513/893, a shell

Ecology: nektobenthic carnivore

Average measurements (in mm): shell width 13.0, shell diameter 36.0