ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Diplodonops Ameghino 1902 (mammal)

Osteichthyes

PaleoDB taxon number: 315801

Synonym: Diplodon Roth 1901 [replaced name] (taxon 315802)

Full reference: F. Ameghino. 1902. Notices préliminaires sur des mammifères nouveaux des terrains Crétacé de Patagonie {preliminary notes on new mammals from the Cretaceous terrains of Patagonia]. Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 17:5-70

Parent taxon: Mammalia according to G. G. Simpson 1967

Sister taxa: Acrotheria, Allotheria, Ameghinichnidae, Amphidontidae, Anagonia, Anagonia insulata, Anisorhizus, Anisorhizus atriarius, Apotheria, Aquila ferox, Archaeodon, Archaeorycteropus patagonicus, Arrhinolemuroidea, Atlasodon, Australosphenida, Bellua, Bondesiidae, Bunotheria, Diplodon ampliatus, Dipodiscidae, Ditremata, Docodonta, Eopentapodiscidae, Eotetrapodiscus, Eotheria, Erecta, Eutriconodonta, Eutrochodon, Ferugliotheriidae, Florentinoameghinia, Fruitafossor, Gobiotheriodon, Hakusanodon, Helioseus, Heterolophodon, Holotheria, Homunculus imago, Hypotheria, Hypsiprymnopsis, Isolophodon aplanatus, Jeholodentidae, Juchilestes, Kuehneotheriidae, Likhoeletherium, Lophiodolodus, Lufengoconodon, Malutitetrapodiscus, Malutitetrasauropodiscus, Marsupionta, Microderson, Molapopentapodiscus, Morganucodonta, Necrolestidae, Ovovivipara, Pachydermata, Pachypithecus, Pachypithecus macrognathus, Pansirenia, Paraeopentapodiscidae, Phoca aegyptiaca, Phoca aegyptiaca antiqua, Picunia, Plagiocoelus, Pleurodon, Praephoca, Praephoca bendullensis, Prensiculantia, Primates, Promammalia, Proplanodus, Proplanodus adnepos, Prostylophorus, Prostylophorus margeriei, Protobradidae, Protobradys, Protobradys harmonicus, Prototheria, Ptolemaiida, Radinskya, Sarcobora, Schadipes, Sederipes, Simioidea, Solipedia, Sororyctidae, Stenogenium aenigmaticum, Subungulata, Sukotyro, Thereuodontidae, Theriamorpha, Tikitherium, Tribosphenida, Trichechus hydropithecus, Tricorynopus, Tricuspes, Trilobodon, Vincelestes, Volaticotheria, Wanotherium, Yinotheria

Subtaxa: none

Type: Diplodon ampliatus

Ecology: scansorial insectivore