ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pteridium Gleditsch and Scopoli 1760 (ferns)