ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aythya americana Eyton 1838 (redhead)

Reptilia - Anseriformes - Anatidae

PaleoDB taxon number: 321727

Alternative combinations: Fuligula americana, Nyroca americana

Belongs to Aythya according to J. F. Clements et al. 2017

Sister taxa: Aythya affinis, Aythya aretina, Aythya arvernensis, Aythya australis, Aythya collaris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya novaeseelandiae, Aythya nyroca, Aythya sepulta, Aythya spatiosa, Aythya valisineria

Ecology: volant herbivore