ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Fieratherium Forasiepi et al. 2014 (metatherian)

Mammalia - Theriiformes

PaleoDB taxon number: 336532

Full reference: A. M. Forasiepi, F. J. Goin, M. A. Abello and E. Cerdeņo. 2014. A unique, Late Oligocene shrew-like marsupial from western Argentina and the evolution of dental morphology. Journal of Systematic Palaeontology 12(5):549-564

Parent taxon: Metatheria according to A. M. Forasiepi et al. 2014

Sister taxa: Adelodelphys, Anatoliadelphyidae, Anchistodelphys, Archaeonothos, Asiadelphia, Asiatherium, Dakotadens, Deltatheroida, Jaskhadelphyidae, Marsupialia, Marsupialiformes, Mayulestidae, Pappotheriidae, Peradectidae, Polydolopimorphia, Polyprotodontia, Protalphadon, Pucadelphydae, Sinbadelphys, Sparassodonta, Diprotodonta, Wirunodon

Subtaxa: Fieratherium sorex

View classification

Type: Fieratherium sorex

Ecology: scansorial omnivore