ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Stenosteus Dean 1901 (armour-plated fish)

Placodermi - Arthrodira - Selenosteidae

PaleoDB taxon number: 34388

Parent taxon: Selenosteidae according to M. Rücklin 2011

Sister taxa: Diplognathus, Draconichthys, Enseosteus, Gymnotrachelus, Melanosteus, Microsteus, Pachyosteus, Rhinosteus, Selenosteus

Subtaxa: none

Ecology: nektonic carnivore