ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Thalassemys Rütimeyer 1859 (turtle)

Reptilia - Testudines - Thalassemydidae

PaleoDB taxon number: 37700

Synonym: Parathalassemys Nessov and Krassevskaya 1984 (taxon 105422)

Parent taxon: Thalassemydidae according to C. Puntener et al. 2015

Sister taxa: Changisaurus, Erquelinnesia, Idiochelys, Lytoloma, Phyllemys, Rhetechelys, Sontiochelys

Subtaxa: Thalassemys bruntrutana, Thalassemys carva, Thalassemys hugii

View classification

Ecology: