ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Myanmaro Gi?ka et al. 2019

PaleoDB taxon number: 382475

Full reference: W. Gi?ka, E. A. Makarchenko, M. K. Pankowski and M. Zakrzewska. 2019. Myanmaro primus gen. et sp. nov., the first orthoclad (Diptera: Chironomidae) from Cretaceous Burmese amber. Zootaxa 4565:61-70

Parent taxon: Orthocladiinae according to W. Gi?ka et al. 2019

Sister taxa: Acutiforcipia, Antillocladius, Brillia, Bryophaenocladius, Chaetocladius, Chasmatonotoides, Corynoneura, Cricotopus, Flexicrus, Heterotrissocladius, Hydrobaenus, Hydrosmittia, Krenosmittia, Lebanorthocladius, Limnophyes, Metriocnemus, Orthocladius, Parachaetocladius, Parachasmatonotus, Parametriocnemus, Paraphaenocladius, Ploegia, Psectrocladius, Pseudochasmatonotus, Pseudorthocladius, Pseudosmittia, Rheosmittia, Smittia, Spaniotoma, Spinorthocladius, Tokunagaia, Tokyobrillia, Zalutschia

Subtaxa: Myanmaro primus

View classification

Type: Myanmaro primus