ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bothriospondylus Owen 1875 (sauropod)

Reptilia - Saurischia

PaleoDB taxon number: 38676

Synonym: Marmarospondylus Owen 1875 (taxon 134959)

Parent taxon: Neosauropoda according to P. D. Mannion 2010

Sister taxa: Archaeodontosaurus, Bothriospondylus suffossus, Diplodocoidea, Ischyrosaurus, Ischyrosaurus manseli, Macronaria, Oobardjidama, Titanosauroidea

Subtaxa: none

Type: Bothriospondylus suffossus

Ecology: ground dwelling herbivore