ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Oikozetetes (mollusk)

Halwaxida - Orthrozanclidae

PaleoDB taxon number: 7307

Parent taxon: Orthrozanclidae according to S. Conway Morris and J.-B. Caron 2007

Sister taxon: Orthrozanclus

Subtaxa: Oikozetetes mounti, Oikozetetes seilacheri

View classification

Type: Oikozetetes seilacheri

Ecology: epifaunal grazer