ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Korilithes Rozanov et al. 1969

Hyolitha - Hyolithida - Hyolithidae

PaleoDB taxon number: 7754

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Parent taxon: Hyolithidae according to A. Y. Rozanov et al. 1969

Sister taxa: Hallotheca, Haplophrentis, Helenia, Hyolithes, Nevadotheca, Novakotheca, Sololites, Yalarrnga

Subtaxa: Korilithes bilabiatus

View classification

Type: Korilithes bilabiatus

Ecology: facultatively mobile epifaunal suspension feeder