ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Rhymmoceratidae Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea

PaleoDB taxon number: 93012

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Neoglyphioceratoidea according to W. M. Furnish et al. 2009

Sister taxa: Cravenoceratidae, Ferganoceratidae, Neoglyphioceratidae

Subtaxa: Chumazites, Druzeticia, Ophilyroceras, Rhymmoceras

View classification

Type: Rhymmoceras

Ecology: fast-moving nektonic carnivore