ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Gobioceras Bogoslovskaya 1988 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Spirolegoceratidae

PaleoDB taxon number: 93101

Full reference: M. F. Bogoslovskaya. 1988. Systematic paleontology, in On the development of the ammonoids of the family Spirolegoceratidae. Paleontological Journal 22(2):104-108

Parent taxon: Spirolegoceratinae according to T. B. Leonova and O. P. Shilovsky 2014

Sister taxa: Archboldiceras, Spirolegoceras

Subtaxa: Gobioceras elenae

View classification

Type: Gobioceras elenae

Ecology: fast-moving nektonic carnivore