ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bystrowiana Vjuschkov 1957 (tetrapod)