ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bemella parula Rozanov et al. 1969 (mollusk)

Helcionelloida - Helcionellida - Helcionellidae

PaleoDB taxon number: 104593

Full reference: A. Y. Rozanov, V. V. Missarzhevsky, N.A. Volkova, L.G. Voronova, I.N. Krylov, B.M. Keller, I.K. Korolyuk, K. Lendzion, R. Mikhnyar, N.G. Pykhova, and A.D. Sidorov. 1969. Tommotskiu jarus i problema nizhney granisty kembriya. Trudy Geoligske Institut Leningrad 206:1-379

Belongs to Bemella according to A. Y. Rozanov et al. 1969

Sister taxa: Bemella ambita, Bemella amplaperata, Bemella barskovae, Bemella bella, Bemella communis, Bemella flexa, Bemella incomparabilis, Bemella malycanica, Bemella minuta, Bemella multicarinata, Bemella rotundata, Bemella septata, Bemella villemsonae, Bemella vonbitteri, Bemella xinjiensis, Sacciconus yanjiaheensis, Kalbyella poulseni

Type specimen: GIN 3593/81, a shell

Ecology: slow-moving low-level epifaunal detritivore