ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Devonocheilus Shimanskiy 1962 (mollusk)

Cephalopoda - Oncocerida - Archiacoceratidae

PaleoDB taxon number: 12840

Parent taxon: Archiacoceratidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Archiacoceras, Cyrtoceratites

Subtaxa: none

Ecology: fast-moving nektobenthic carnivore