ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Aythya valisineria Wilson 1814 (canvasback)

Reptilia - Anseriformes - Anatidae

PaleoDB taxon number: 133774

Alternative combinations: Anas valisineria, Aythya valisneria, Nyroca (Aristonetta) valisineria, Nyroca valisineria

Belongs to Aythya according to J. F. Clements et al. 2017

Sister taxa: Aythya affinis, Aythya americana, Aythya aretina, Aythya arvernensis, Aythya australis, Aythya collaris, Aythya ferina, Aythya fuligula, Aythya marila, Aythya novaeseelandiae, Aythya nyroca, Aythya sepulta, Aythya spatiosa

Ecology: volant herbivore