ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Callietheira Martynova 1958 (scorpionfly)

Insecta - Mecoptera - Permochoristidae

PaleoDB taxon number: 136728

Full reference: O. M. Martynova. 1958. Novye nasekomye iz Permskikh i Mezozoiskikh otlozhenii SSSR [=New insects from the Permian and Mesozoic deposits of the USSR]. Materialy po Osnovam Paleontologii 2:69-94

Parent taxon: Permochoristinae according to V. G. Novokshonov 1997

Sister taxa: Angustichorista, Archepetromantis, Asiachorista, Baianochorista, Echinopetromantis, Malmyzha, Mecolusor, Mesochoristini, Neopetromantis, Petrochorista, Petromanteini, Shaanxichorista, Tjulkinella, Tychtopsyche, Xenochorista

Subtaxa: Callietheira granthami, Callietheira khalfini

View classification

Type: Callietheira khalfini

Ecology: