ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Kotshkorkia Dlussky 1981 (ant)

Insecta - Hymenoptera - Formicidae

PaleoDB taxon number: 152081

Full reference: G. M. Dlussky. 1981. Miocenovye muravwi (Hymenoptera, Formicidae) CCCP. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 183:64-83

Parent taxon: Dolichoderinae according to B. Bolton 2012

Sister taxa: Alloiomma, Asymphylomyrmex, Dolichoderini, Elaeomyrmex, Elaphrodites, Eldermyrmex, Emplastus, Eotapinoma, Eurymyrmex, Ktunaxia, Leptomyrmecini, Leptomyrmula, Miomyrmecini, Petraeomyrmex, Proiridomyrmex, Protazteca, Tapinomini, Usomyrma, Zherichiniini

Subtaxa: Kotshkorkia laticeps

View classification

Ecology: