ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Glyphostoma (Glyphostoma) dentiferum Gabb 1872 (cone shell)