ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Permelcana Sharov 1962 (grasshopper)

Insecta - Orthoptera - Permelcanidae

PaleoDB taxon number: 182395

Full reference: A. G. Sharov. 1962. Novoe Permskoe semeystvo pryamokrylykh (Orthoptera). Paleontologicheskii Zhurnal 1962(2):112-116

Parent taxon: Permelcaninae according to A. V. Gorochov 1995

Sister taxa: Proelcana, Promartynovia

Subtaxa: Permelcana kukalovae, Permelcana sojanense

View classification

Type: Permelcana sojanense

Ecology: fast-moving ground dwelling herbivore