ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ichthyerpeton Huxley 1867 (tetrapod)