ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†suborder Monura Sharov 1957 (insect)

Insecta - Lepismatona

PaleoDB taxon number: 193852

Full reference: A. G. Sharov. 1957. Svoeobraznye paleozoyskie beskrylye nasekomye novogo otryada Monura (Insecta, Apterygota). Doklady Akademii Nauk SSSR 115:795-798

Parent taxon: Archaeognatha according to W. T. Zhang et al. 2018

Sister taxon: Machilida

Subtaxa: Dasyleptidae

View classification

Ecology: