ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†superphylum Tracheophyta

PaleoDB taxon number: 196405

Parent taxon: Plantae according to N. A. Jud 2011

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Asterotheca, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Calamitaceae, Camerosporites, Carpolithes, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Confertisulcites, Cooksonia, Cordaitales, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Embryophyta, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Flabellofolium, Flemingites, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Klausipollenites, Knorria, Knoxisporites, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Pecopteris, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Stigmaria, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: Bryobiotina, Euphyllophytina, Filices, Gymnospermopsida, Lycophytina, Lycopodiobiotina, Pteridobiotina, Pteropsida, Rhyniaceae, Rhyniopsida, Sphenopsida

View classification