ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Vebericochlis arguta Licharev 1975 (snail)

Gastropoda - Murchisoniina - Murchisoniidae

PaleoDB taxon number: 196564

Alternative combination: Stegocoelia (Hypergonia) arguta

Synonyms: Stegocoelia (Hypergonia) scleris Licharev 1975 (no. 196561), Vebericochlis scleris Licharev 1975 (no. 196565)

Full reference: B. K. Licharev. 1975. Carboniferous gastropods from the region of the River Karabolka. Trudy Vsesoyuzniei Navcho-Issledovatelbskii Geologicheskii Institut 206:5-183

Belongs to Vebericochlis according to A. V. Mazaev 2002

Sister taxa: Vebericochlis maclayi, Vebericochlis mazaevi

Ecology: facultatively mobile epifaunal suspension feeder